pecynnau gwybodaeth am y cartref

Erbyn hyn, mae’n gyfraith gwlad i ddarparu pecyn gwybodaeth i ddarpar-brynwr am y cartref (HIP) am bob tŷ sy’n cael ei farchnata. Mae’n rhaid i’r pecyn gael ei ddarparu gan y gwerthwr, ac mae’n rhaid iddo gynnwys gwybodaeth ynglŷn â theitl y tŷ, Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) a chanlyniadau’r ymchwiliadau lleol a dŵr. Os ydy’r tŷ ar brydles, bydd angen cynnwys copi o’r brydles yn y pecyn hefyd.

Mae gennym y cyfleusterau i gynhyrchu Pecyn Gwybodaeth am y Cartref am gost sy’n gystadleuol, a byddwn yn hapus i drafod eich gofynion gyda chi. Cysylltwch â ni heddiw i drafod ymhellach.

Ffôn : 02920 020909

read more
3/2/2011 - Newyddion -

ewyllysau a phrofiant

Gwneud ewyllys – Does neb yn hoffi meddwl am adael eu perthnasau, ond mae’n bwysig ystyried y dyfodol a sicrhau eich bod wedi paratoi yn ddigonol ar gyfer anghenion eich teulu. Y ffordd fwyaf ddibynadwy o sicrhau hyn yw paratoi ewyllys a fydd yn dangos eich dymuniadau personol ynglŷn â dosbarthiad eich eiddo. Os oes gennych ewyllys yn barod, mae’n bwysig eich bod yn adolygu cynnwys yr ewyllys er mwyn sicrhau ei bod yn delio ag unrhyw newidiadau a fyddai yn dileu’r ewyllys e.e. priodas.

Deallwn fod hwn yn fater sensitif a phersonol, ac yn aml yn anodd i’w ystyried a’i drafod, ond cynigiwn wasanaeth personol a diffwdan er mwyn gwneud y broses mor llyfn a syml â phosibl.

Profiant a gweinyddiaeth ystâd – Mae profedigaeth yn gyfnod anodd ac yn brofiad a ddaw i bawb rywbryd neu’i gilydd. Gallwn helpu gyda’r gofynion cyfreithiol er mwyn cyflawnu’r dymuniadau sydd yn ewyllys eich anwyliaid.

Os ydych am drafod unrhyw wedd o’r pwyntiau uchod, cysylltwch gyda ni heddiw er mwyn trefnu apwyntiad.

Ffôn : 02920 020909

read more
3/2/2011 - Newyddion -

trwasgludo preswyl

Yn sicr, symud tŷ yw un o’r penderfyniadau mwyaf bydd unigolyn yn ei wneud, ac mae’n gallu bod yn brofiad sy’n rhoi straen ar rywun. Rydym yn sylweddoli fod y farchnad dai yn newid ynghyd â gofynion ein cwsmeriaid, a cheisiwn wneud y broses mor syml â phosibl drwy ddarparu gwasanaeth cyflym, effeithiol, cyfeillgar a chadarnhaol. Er eich hwylustod chi, yn ogystal â’r gwasanaeth traddodiadol, cynigiwn wasanaeth ar lein sy’n eich galluogi i ddilyn trywydd eich achos ddydd a nos heb unrhyw gost ychwanegol. Er ein bod wedi ein lleoli yng Nghaerdydd, rydym yn gweithredu ar ran nifer o gwsmeriaid ledled Cymru a Lloegr. Ble bynnag y byddwch yn byw, gallwn ddarparu’r gwasanaeth a ddymunwch gyda phrisiau cystadleuol sefydlog, heb unrhyw ffioedd cudd. Mae gennym ddealltwriaeth eang o’r farchnad dai a chysylltiadau cryf â’r gymuned leol. Cynigiwn ystod eang o wasanaethau, a deliwn gyda’r canlynol : 

  • Gwerthiant tai
  • Prynu tai
  • Ail-forgeisio
  • Trosglwyddo ecwiti
  • Tai newydd
  • Prydles a rennir
  • Materion cymdeithasau tai
  • Cynllun Rhyddhau Eciwiti
  • Datganiadau ymddiriedolaeth

Cysylltwch â ni heddiw i drafod y broses o brynu a gwerthu ac i dderbyn prisiau am ddim.

Ffôn : 02920 020909

read more
3/2/2011 - Newyddion -

Mewngofnodi

13/7/2008

Race for life

13/5/2008

Cor Cwm Ni

13/5/2008